Korsang og psykisk helse

Korsang og psykisk helse

Empirisk studie om et tilrettelagt korsangtilbud for personer med psykiske helseplager.

Bakgrunnen for at jeg har skrevet denne mastergradsoppgaven er egentlig noe tilfeldig. Ved oppstart på masterutdanningen i psykisk helsearbeid fikk jeg høre om korsangprosjektet Syng deg friskere og at det var ønske om å ha med en masterstudent som forskningsmedarbeider. 

Som spesialsykepleier i psykisk helsearbeid er jeg opptatt av forebygging, og har ofte sett at mange som har behov for bistand og hjelp for sine psykiske helseplager faller utenfor det mer tradisjonelle hjelpetilbudet med terapi i form av samtaler individuelt eller i gruppe. Tilrettelagte korsangtilbud er noe som per tid ikke er implementert som lavterskeltilbud i psykisk helsearbeid, og det å kunne bidra til mer kunnskap på dette feltet vekket interesse og engasjement fra min side. 

- Anna Maria Dyrstad

Sammendrag

Mål:

Målet med studien er å beskrive utbyttet av å delta i et 10- ukers tilrettelagt korsangkurs for personer med psykiske helseplager.

Metode:

Empirisk studie med bruk av kvalitativ metode og fokusgruppeintervju som datasamlingsmetode. Totalt 11 informanter fortalte om sine erfaringer i til sammen fire fokusgruppeintervju. Analysen er basert på systematisk tekstkondensering.

Resultat:

To tema som beskriver informantenes erfaringer fra deltakelse i korsangprosjektet ble identifisert; «betydningen av korsangen» og «opplevd bedring i helse».

Konklusjon:

Studien viser at et tilrettelagt korsangtilbud kan ha potensiale til å påvirke psykiske helseplager positivt, og at et slikt tilbud kan representere en mulighet til bedring sett fra et recovery-perspektiv. 

 

Foto: Bjørn Tore Ness, Namdalsavisa