Sang i eldreomsorgen

Særlige tiltak rettet mot kommunalt ansatte i eldreomsorgen, pårørende og andre nøkkelpersoner i kommunen som grunnlag for et effektivt langsiktig arbeid for økt sangglede og bruk av sangen som et helsefremmende tiltak i eldreomsorgen.

1.    Sangopplevelser i alders- og sykehjem

Konserter. Dette kan være med profesjonelle utøvere eller lokale amatører. Utøverne må ha evne til å formidle og til å skape kontakt.

2.    Sangopplevelser i alders- og sykehjem

Allsang. Det bør brukes dyktige/erfarne allsangledere med formidlings- og engasjementsskapende evner – og med evne til å finne et allsangrepertoar som fungerer.

3.    Sangopplevelser i alders- og sykehjem

Etablering av kor eller sanggrupper. Om forholdene ligger til rette for det, er dette en fin måte å engasjere beboere aktivt med sang. For å lykkes er det også her viktig å bruke erfarne/kompetente sangledere.

Generelt:

Sangtilbudet bør være regelmessig og derfor innføres som fast aktivitet på kommunens eldreinstitusjoner. Satsingen kan innebære sangopplevelser, allsangsamlinger eller kor/faste sanggrupper – eller en kombinasjon av slike. Tiltakene kan gjennomføres på så vel sykehjem som i kommunens bo- og behandlingssentre, eventuelt med en kombinasjon av faste beboere og dagpasienter.

Tiltak: Sang innføres/sikres som et regelmessig tiltak på kommunens eldreinstitusjoner, minst en fast dag hver eller annen hver uke. Det legges vekt på å trekke beboere/ansatte, pårørende og andre interesserte med både på konserter og i allsang. Gjennom enkel grunnopplæring for ansatte, forpliktende involvering fra institusjonens ledelse, hvis nødvendig opplæring og veiledning fra Krafttak for sang, nettverk for læring og erfaringsutveksling samt ved hjelp av lokale og sentrale tilskudd ved behov, er det et mål at institusjonen ved bruk av egen stab skal kunne etablere en syngende eldreinstitusjon der sangen blir en naturlig del av institusjonens daglige liv.

Praktisk: Kommunens nettverk koordinerer et opplegg med sangledere/utøvere. Disse kan være lokale sangere, kor eller profesjonelle kunstnere. Opplegget kan koordineres med statens og/eller Folkeakademiets satsing på «Den kulturelle spaserstokken» - om kommunen eller noen av kommunens frivillige organisasjoner eller institusjoner har slike tiltak på institusjonene.

Mål: Gi beboere, ansatte, pårørende m.fl. kulturopplevelser og mulighet til selv å være kulturaktive. Å bryte ned murer mellom institusjon og omgivelsene. Ansatte synger daglig med beboerne i arbeidssituasjoner hvor dette er naturlig (f.eks. i stellsituasjoner). Pårørende deltar aktivt i institusjonens sangaktivitet.

Gevinst: Økt trivsel og velvære blant beboere, ansatte og pårørende. Å styrke beboernes helse og redusere sykefraværet for ansatte. Enklere, raskere og mindre slitsomme arbeidssituasjoner. Økt kontakt og bedre samarbeid mellom institusjon og pårørende. Utvikling av eget sangrepertoar.

4.    Sang over generasjonsgrenser

Tiltak: Sangtiltak på eldreinstitusjonen der man inviterer barselgrupper/ barnehagebarn/ skolebarn/ ungdommer til å synge sammen med de eldre. Skape et fellesrepertoar for grupper i forskjellige aldre.

Gevinst: Å skape møteplasser på tvers av generasjonene. Økt trivsel og velvære, toleranse og kunnskap.