En hel studiedag om musikkens virkning!

Sangpedagog på rett sted

I vinter var Ola Marius Ryan hentet inn som sangpedagog av Odd Håpnes, daglig leder for nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

Anledningen var at Odd skulle ha en hel dag med 1. årsstudenter på Bachelor sykepleie Campus Levanger om temaet «Hva kan kunst og kultur bidra med innenfor helse og omsorg – hvorfor og hvordan»

Til bruk i praksis

Dette skjedde i forkant av at sykepleierstudenten skulle ut i praksis på institusjoner for eldre mennesker, og var obligatorisk for studentene. Odd hadde en ide om at sykepleierstudentene også burde få litt praktisk arbeid inn i denne dagen. Målet var å få dem til å bruke sin egen stemme, samt å få dem til å tørre å bruke sang og musikk inn sin praksis.

Virkemidler

Ola Marius Ryan

er utdannet operasanger og sangpedagog, og har arbeidet som utøvende sanger i mange år. Siden 2016 har han i tillegg vært ansatt i 50% stilling ved musikklærerutdanningen på Nord universitet.

Ola Marius laget et opplegg der de jobbet med rytme og noen enkle stemmeøvelser for å bli kjent med egen stemme. I tillegg sang de sammen og studentene fikk komme med eksempler på musikk som betyr mye for dem selv. Reaksjonene fra studentene var gode, og flere ville ha tips til sanger de kunne ta med seg i praksisen.

Se video av hvordan Ola Marius og Odd jobbet med studentene:

Vi så at det var kjærkomment for studentene å kjenne sangens og rytmens «virkning» på egen kropp – (og betydningen av å kunne lytte) – før man skulle ut i praksis med omsorg for eldre med ulike typer kognitiv svikt. Og kanskje bruke ulike musikalske erfaringer for og med disse personene i den kommende praksisperioden - for en utvidet omsorg og for å ta i bruk beboernes restressurser.
— Odd Håpnes

Hvorfor er musikken så viktig?

Årsaken til at denne type kunnskap har fått økende oppmerksomhet innen helsevesenet, er bla nyere forskning som viser sterkere sammenhenger mellom musikk (og annen sansestimulering) og biologiske prosesser i kroppen enn man tidligere har sett.

Dette gjelder bla produksjon av hormoner som serotonin, velværehormonet oxytocin, reduksjon av stresshormonet kortisol mm. Og ikke minst at rett type musikk for personer med demensdiagnose kan dempe uro og aggresjon og redusere tvangsbruk. Dette sammen med betydning for gode følelser, glede, økt velvære, musikkens egenverdi, lettere kommunikasjon og bedre arbeidshverdag for helsepersonell.

Videoer

Se Odd Håpnes fortelle om sang og hva som skjer i kroppen:

Seratonin

Stress

Oxytocin

Kroppen