Vi synger ut for sang i skolen!

 
BT2B0437.jpg

Opprop om sang i skolen

Sang er et av våre viktigste kulturuttrykk, og har vært en sentral del av den norske skolehverdagen gjennom århundrer. Det er i dag godt dokumentert at sang kan brukes som et effektivt virkemiddel for læring og motivasjon i en rekke fag.

Sangens fordeler

Sang kan bidra til et positivt læringsmiljø, til å bygge fellesskap og har positiv effekt på kognitive prosesser som konsentrasjon, hukommelse, motivasjon og språkinnlæring. Sang kan også brukes forebyggende mot mobbing, styrke empati og psykisk helse og bidra til en naturlig integrering av barn med en annen kulturell og språklig bakgrunn. Gjennom sangen skapes tradisjoner som blir felleseie for alle barn og voksne på skolen – uansett sosial bakgrunn og alder. Det ligger også en verdi i at elever og lærere får et sunt og bevisst forhold til sin egen sang- og talestemme.

Situasjonsbeskrivelse

Dessverre viser både forskning og praktisk erfaring at det synges betydelig mindre i dagens skole enn før. Sang som fagområde er heller ikke lenger ivaretatt i lærerutdanningen. Sang som begrep er fjernet fra overordnet del i læreplanen. Det er også fjernet i forslaget til fagplanen i norsk og i andre fag der sangen alltid har vært en naturlig del av undervisningen. Mer enn 40 prosent av alle skoler har ikke fagutdannede lærere til å undervise i musikkfaget.

Sangen i lærerutdanningen

Nedbyggingen av sangen i lærerutdanningen som har skjedd over tid har ført til at det finnes liten trygghet og motivasjon hos nye lærere til å utøve sang i timene. Lærerne får i utdanningen heller ikke nok kompetanse om repertoar, sangtradisjoner eller om kulturarv. Sangvalget på skolen blir derfor ofte tilfeldig, lite hensiktsmessig og ofte styrt av kommersielle plattformer og aktører. Sang uten singback-lydfiler skjer snart kun unntaksvis på skolen. Dette har ført til at ens egen sangstemme oppleves fremmedgjort og ikke god nok. I tillegg blir sangen som aktivitet på skolen stadig mindre spontan, da all sang må foregå med lydanlegg.

Mange er bekymret

Alt dette vekker stort engasjement og bekymring hos en rekke enkeltpersoner, foreldre, organisasjoner og institusjoner. De ser et tap både for det enkelte oppvoksende individ, og for Norge som kulturnasjon. Rekruttering til kor – som utgjør Norges nest størst frivillige bevegelse etter idretten – og rekruttering til visegrupper, band og solister, vil også kunne bli betydelig svekket dersom ikke vår viktigste fellesarena tar sangen på alvor.


Kravene i oppropet:

En rekke organisasjoner har derfor gått sammen om å utforme et opprop for å sikre sangens fremtid i det norske skoleverket.

1 Den daglige sangen på skolen

Det må sikres at sang er en aktivitet og et levende virkemiddel i skolens hverdag, ikke bare i musikktimene.

Det må sikres at alle barn – uavhengig av skolestørrelse eller geografisk bosted – gis anledning til å få synge, lære repertoar og få utvikle sin egen, unike sangstemme. Det må sikres at skolen har tilgang til nødvendig og hensiktsmessig repertoar.

2 Et kompetanseløft innenfor sang for både dagens og morgendagens lærere

2a. Kompetansekrav for lærere:

Det må stilles krav til kompetanse til musikklærere i grunnskolen. Lærerkompetanse sikrer både at sangaktiviteten gjennomføres med tilstrekkelig kvalitet, men også at sangens posisjon på skolen heves gjennom et styrket fagmiljø. Det bør være krav om 60 studiepoeng for å undervise på ungdomsskolen og 30 studiepoeng for å undervise i barneskolen.

2b. Sang må inn i lærerutdanningen:

Sang er en aktivitet som er overgripende på tvers av fag. Sang og sangledelse må derfor bli en obligatorisk del av lærerutdanningen for lærere i grunnskolen, ikke bare for de som utdanner seg til musikklærere.

2c. Kompetanseløft for dagens lærere:

Det må gjennomføres kompetansetiltak innenfor sang for de lærerne som er i skolen i dag og som mangler kompetanse og trygghet i å igangsette og lede sang. Det bør gis støtte til utvikling og distribusjon av både læringsmodeller og fagmateriell for å styrke sangen i skolen.

3 Sangens posisjon i norsk læreplan

Sang som aktivitet bør nevnes konkret: Sang må få sin rettmessige plass i samtlige læreplaner der dette er naturlig. Spesielt viktig er det at sang nevnes som konkret aktivitet i musikkfaget og i norskfaget. Gjennom å definere sangen som metode, verktøy og uttrykksform i læreplanene, sikres det at sangen også i fremtiden blir en del av disse fagenes praktiske gjennomføring.

4 Sangen som del av den generelle styrkingen av de estetiske fagene på skolen, samt av skolens kulturelle plattform

4a. Styrking av de estetiske fagene:

Vi forventer at Regjeringen legger fram «Plan for styrking av de estetiske fagene», slik Stortinget påla den allerede i 2016. Denne planen bør også omfatte tiltak som sikrer spesifikt sangens posisjon i norsk skole.

4b. Sikre tilgang til repertoar:

Det bør sikres tilgang for lærere og elever til repertoar, metodiske veiledninger og annet støttemateriell av høy kvalitet. Dette bidrar til å ivareta sangen som et fundament for norsk kulturarv og tradisjon, og til å sikre nyutvikling og initiering av nye, relevante sangtradisjoner.

Oslo 24. mai 2019

Med hilsen

Krafttak for sang Musikk i Skolen Norsk musikkråd

Musikkens studieforbund Koralliansen Ung i Kor Ung kirkesang

Norges Korforbund Norsk sangerforum Norsk Sangerforbund

Norges kirkesangforbund Foreningen norsk kordirigenter - FONOKO

CREO - forbundet for kunst og kultur SEF – Samarbeidsforum for estetiske fag

Musikk fra livets begynnelse Skapia Norsk kulturskoleråd FolkOrg

Norges Sangerforbund De Unges Orkesterforbund KFUK-KFUM Norge

Musikkpedagogene Norge Norsk Forening For Musikkterapi Dissimilis

Samspill International Music Network Dextra Music Norsk Komponistforening

NOPA Norsk fagråd for musikk, dans og drama Norsk Kvedarforum

Den Norske Opera & Ballett Noregs ungdomslag Norsk Viseforum

TONO

Hvis din organisasjon ønsker å stille seg bak oppropet, så send en e-post til:

syngut@kor.no.

Bli med på markeringen Syng ut for sang i skolen foran Stortinget 12. juni kl 16.00