Pilotkommune

Alta

Harstad

 

 • Fylke: Troms

 • Antall innbyggere: 24 695

 • Sangpersonligheter: Stine Mari Langstrand, Audun Iversen, Hamida Kristoffersen, Lars Bremnes, Kristian Kristensen, Thea Floer Kulseng, Sigrun Loe Sparboe, Dag Erik Enoksen, Magnus Wærness, ordfører Marianne Bremnes

 • Syngende kommune siden: 2014

Harstad satser sterkt på sang

Syngende Harstad kommune bygger på en rik sangtradisjon, og satser sterkt på både opplæring, utøvelse- og opplevelse av sang.

Kystbyens solide sangtradisjoner var et godt utgangspunkt for etableringen av Harstad som Syngende kommune. I tillegg til et rikt kor- og sangtilbud for folk flest, har store institusjoner som Festspillene i Nord-Norge og Harstad kulturhus skapt grobunn for en omfattende satsning på sangopplevelser i byen. Her møtes både lokale, nasjonale og internasjonale artister, med musikalske oppsetninger og tilbud som er tilpasset alle aldersgrupper.

 

sangaktiviteter BARN OG UNGDOM

Byens barn og unge får opplæring i utøvelse av sang gjennom Harstad kulturskole og Ungdommens hus. I tillegg finnes det en god del frivillig- og privat organiserte barnekor og sangaktiviteter for barn og ungdom.

 

FOKUS PÅ SANG I ELDREOMSORGEN

Kormiljøet for den voksne delen av befolkningen er også levende og variert. Harstad har blant annet et eget pensjonistkor med aldersspenn fra 65 til 92 år. Sang er en del av eldreomsorgen i kommunen gjennom ordningen Den kulturelle spaserstokken. I tillegg arrangeres sangstunder i regi av institusjonene selv og andre frivillige.

 

Harstad har sin egen multikulturelle festival, Multicultura. Foto: Tone Anita Karlsen

Harstad har sin egen multikulturelle festival, Multicultura. Foto: Tone Anita Karlsen

SANG SOM VERKTØY FOR INKLUDERING

Innenfor programmet Sang og inkludering har Harstad også sin egen multikulturelle festival, Multicultura, hvor innbyggere med opprinnelse fra mange ulike nasjoner går sammen om en forestilling i Harstad Kulturhus.

 

vil nå ut til alle

Syngende kommune - prosjektet har bred støtte fra kommunens ledelse. Målet for prosjektet er å nå ut også til mennesker som vanligvis ikke oppsøker sangaktivitet i hverdagen, og slik sett invitere et bredere publikum inn i sangens verden. Tanken er at sangaktivitet kan være en naturlig og vanlig del av livet- og hverdagen, og musikalske tiltak som lett kan kombineres med det arbeidet som allerede gjøres i kommunen er derfor prioritert.

 

Eksempler på sangtiltak i Syngende Harstad:

 • Harstads sangrepertoar samlet i sangboka «Harstad synger» (utgitt 2016).

 • Salt og Pepper CD – fra barnehagebesøk av fribymusiker Abazar Hamid og musikklærer Jostein Lillegård.

 • Multikulturelt kor – HOPE

 • Kor i huleste – kor for mennesker med nedsatt funksjonsevne

 • Syngende parkeringsplass – En unik parkeringsautomat, Sangomaten, ble laget i forbindelse med lanseringskonserten for «Harstad synger» der befolkningen fikk anledning til å betale gratis på den syngende parkeringsplassen, mot at de sang for parkeringsbilletten.


NYHETER FRA SYNGENDE HARSTAD:

Koordineringsgruppa:

 • Tone Karlsen/Maren Aurebekk (vikar for kulturrådgiver og hovedkontakt)

 • Linda Liljevangen (avdelingsleder Harstad kulturskole)

 • Elina Plucker (kulturarbeider Bergsodden sykehjem)

 • Abazar Abdul Bagi Hamed Musa (Fribymusiker i Harstad)

 • Mona Paulsen (HMS-ansvarlig i Harstad Kommune

 • Vigdis Motrøen (Frivillighetssentralen)

 • Dag-Erik Enoksen (kordirigent og utøvende sanger)

 • Anne-Grete Roulund (koordinator fritidstilbud til utviklingshemmede)

 • Stig Gudmundsen (avdelingsleder ved Harstad voksenopplæring)

       

 

        

Kontaktperson: Tone Anita Karlsen, tone.karlsen@harstad.kommune.no, 77 02 62 64

 

SYNGENDE HARSTAD PÅ FACEBOOK

 

 

 

 

 

Tekst: Tone Anita Karlsen og Signe Sannem Lund

Namsos

 • Fylke: Nord-Trøndelag

 • Antall innbyggere: 13010

 • Sangpersonligheter fra kommunen: Odd Vannebo, Stein Ingebrigtsen, Åge Aleksandersen, Terje Tysland, Bjarne Brøndbo, Thomas Brøndbo, Askil Holm, Chand Torsvik, Stina Moltu, Amanda Kamara, Kine Kvalstad, Ronny Grannes.

 • Syngende kommune siden: 2014

Namsos - et syngende kulturlaboratorium!

Med sin brede og solide satsning på sang, er Namsos blant pionerene i Krafttak for sangs Syngende kommuner.

Namsos kommune er aktiv deltaker i kulturnettverket Byer i Midt-Norge, og blant pionerene i Krafttak for sangs Syngende kommuner. Kystbyen er i tillegg en av fire Europeiske byer i EU-prosjektet Singing Cities - et pionerprosjekt som skal sikre bred og solid satsning på sang innen alt fra sangopplæring, til tilrettelegging for konserter og sangarrangementer. 

 

SOLID SATSNING PÅ SANG

Bykommunen har fått i oppdrag av Stortinget å være et «kulturlaboratorium i perspektivet fra vogge til grav». Som ledd i dette arbeider Namsos for å skape bedre grobunn for inkludering, deltaking og mangfold gjennom aktiv bruk av sang og musikk. De ulike sangtilbudene skal bygge på både kommunale- og private initiativ, der dugnadsånd står sentralt. Lokale aktører i alle aldre deltar både som deltagere, kursholdere og publikum, og målet er å skape tilbud både for profesjonelle sangere og amatører. 

 

KULTURELLE TILBUD FOR ULIKE BEFOLKNINGSGRUPPER

Ved siden av å legge til rette for oppblomstringen av en rekke aktive artister og kor, har Namsos også tilbud til utsatt ungdom (Kulturpatruljen). I tillegg til dette har mennesker med funksjonsnedsettelse (Teater nonStop) også egne sangaktiviteter i kommunal regi. Kommunen har også lagt til rette for flere aktiverende og sosiale sangtilbud for både tilflyttere og seniorer, der både kulturtilbudet KUBEN, Den Kulturelle Spaserstokken og Syngende eldreinstitusjoner er planlagte tiltak for sistnevnte gruppe.

 

SANG OG MUSIKK FOR DE MINSTE!

Namsos kommune bidrar til at det synges mer i barnehagene og skolene, og satser generelt på flere kulturtilbud for hele befolkningen. Skolene gjennomfører blant annet Skolenes sangdag, med egne forstillinger både lokalt og i kulturhuset. Dette resulterer i årlige, tradisjonsrike konserter, musikaler og revyer i regi av elever og lærere. Namsos minste har også en egen musikkbarnehage, som legger opp til hverdagslige sangaktiviteter for barn og ansatte. Otterøy skolekor fikk i 2015 Midtnordisk kulturpris for sitt kulturelle arbeid.

 

 

PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING

Planlegging og gjennomføring av Syngende kommune-prosjektet integreres som del av det kommunale tjenestetilbudet i Namsos. Vedtaket om at kommunen er et syngende samfunn (Singing City) ble fattet av kommunestyret i mars 2015. Planleggingen tar utgangspunkt i sentrale mål for utvikling av syngende lokalsamfunn. Kommunens kulturelle aktivitetsnivå og satsningsmuligheter styres både av tilgang til nasjonale utviklingsmidler, men også av den kommunale økonomien.

 

Eksempler på sangtiltak i Syngende Namsos:

 • Mangfold i musikk – babysang og inkludering gjennom deltaking.

 • Kommunens sangskatt - det er registrert 1300 tekster og sanger. Atterljom er første CD-utgivelse med lokalhistorisk materiale, tekster, musikk, artister

 • Sangprogram hver annen uke ved Vestre havn bo og servicesenter.

 • Lyden av Høknes – konsert 4. og 7 trinn Høknes skole i kulturhuset

 • Hvert tredje år arrangeres Vrimmel - et samarbeid med fylkeskommunen som omfatter aktiviteter med om lag 1600 barn og unge.

 • Woodlandfestivalen er årlig og presenterer internasjonale artister sammen med nasjonale og lokale artister

Koordineringsgruppa: 

 • Kine Kvalstad, artist, sangambassadør

 • Knut Storeide, assisterende oppvekstsjef

 • Mona Fossland, lærer/dirigent/sangambassadør

 • Ann Evy Duun/Terje Vie, Namsos kommunale kulturskole

 • Terje Tranaas, musiker/produsent

 • Sissel Pettersen, helsekoordinator i Midtre Namdal samkommune

 • Terje Adde, seniorrådgiver kultur/koordinator, leder av koordineringsgruppa

Kontaktperson: Terje Adde, terje.adde@namsos.kommune.no, 959 88 134

 

Tekst: Terje Adde og Signe Sannem Lund

 

NYHETER FRA NAMSOS

Sauherad

 • Fylke: Telemark

 • Antall innbyggere: 4338

 • Sangpersonligheter: Jorid Vale, Janne Severinsen, Lise Mette Møllerbråten, Ole Arnfin Hagen, Bjørn Otto Halden, Henrik Ødegaard, Bruno Hageman, Halvor Bringa, Norill Mallasvik, Bjørn Edmund Fostveit, Helene Haukvik, Jenny Brynsholmen.

 • Syngende kommune siden: 2015

 

Sangen samler Sauherad!

Kommunen vil sikre at både små og store får oppleve sangens gleder i hverdagen - også på tvers av aldersgrupper.

Sauherad kommune har et rikt kulturliv med lange tradisjoner for folkesang, der kulturadministrasjonen og bygdas dugnadsånd er sterke pådrivere. Befolkningen kan også hente inspirasjon fra en rekke lokale viser som er samlet i Folkemusikkarkivet i Telemark

Tidligere var det både damekor og mannskor i bygda, senere blandakor, kantori og barnekor. I dag er det regelmessige allsangkvelder i regi av Ungdomslaget, og forsanggruppe med middelaldersanger i kirken. De minste samles til sangstund med barnekoret Soul-Children. 

Sang i skole og barnehage

Sang har i flere år hatt en sentral plass i skolehverdagen på småskoletrinnet på Sauherad barne -og ungdomskole. Elevene opptrer som «Eplekor» på Norsk Eplefest i september hvert år, og har plan for månedens sang og «Fellesbeite» som sikrer sangglede på hverdagsnivå.

Barnehagene bruker også sang etter tema og årstider, og drar på sangbesøk til eldreinstitusjonene flere ganger årlig. Elevene får også delta på undervisningsopplegg i regi av Den kulturelle skolesekken og Evju Bygdetun, der sang har en selvsagt plass. Evju Bygdetun inviterer hver høst til Sommarviku for barn frå 7 – 12 år, der lokale sanger og sangleker er en sentral del av opplegget.

Syngende kulturskole- og samfunnsliv

Sauherad kulturskole underviser i sang, og har flere årlige konserter med sang og samspill, der elevene blant annet synger på eldreinstitusjonene to ganger i året. Den kulturelle spaserstokken i Sauherad har også månedlige konserter på eldreinstitusjonene. Allsang hører naturlig til både på møtene i Pensjonistutvalget på Furuheim, og under Sauherad diakoniråd sine formiddagstreff på Menighetshuset. Saude og Nes sokn arrangerer også kurs i babysang. Helsepersonell mottar også sangkurs med Jorid Vale fra Kulturskolen. 

Sangambassadører

Sauherad har egne sangambassadører som leder sang på møter i Kyrkjestaben, Redd Barna, Sauherad Bygdekvinnelag, Sauherad historielag, «Lyst på livet» gruppene, Pensjonistlaget, i Diakoniforreningen, Sauherad kulturnettverk og kommunestyremøtene før sommer og jul. Våren 2016 arrangerte inspirator Marianne Tovsrud Knutsen en kursdag for lærere og elever på mellomtrinnet på Sauherad barneskole. Målet var å inspirere elever og lærere til å etablere sangambassadører i alle klasser fra høsten 2016.

I Sauherad har de også et sangårshjul med månedlige presentasjoner av sanger i det lokale menighetsbladet. Sangen blir presentert ved tekst, musikk og fortellinger om sangen. Folk fra bygda skriver også om sitt personlige forhold til sangen. (Helsing, se side 82)

 

Eksempler på sangtiltak i Syngende Sauherad:

 • Sangskatten i Sauherad – CD innspilling av lokale sanger og sanger som er kjære for folk i kommunen.

 • «Kraftkor» rett etter skoletid for 4. – 7. klasse.

 • Sangbeite mellom Gvarv Barnehage og Sauherad Bygdeheim hver uke

 • Sang i norskopplæringen for fremmedkulturelle

 • Sanghalvtime på Sagavoll folkehøgskole

NYHETER FRA SAUHERAD

Koordineringsgruppa:

 • Norill Mallasvik, Sauherad barne og ungdomskole

 • Martin Ytreland, eldreomsorgen

 • Linda Fredriksen, Gvarv Barnehage

 • Ivar Solbu, kyrkja i Saude og Nes

 • Bruno Hageman, kantor i Sauherad

 • Aslak Gunheim, Nes frilynte ungdomslag

 • Gunhild Kleven Ripegutu, Sauherad Bygdekvinnelag/ Redd Barna Sauherad

 • Janne Severinsen, musikklærer Sagavoll folkehøgskole

 • Helene Waage, terapeutisk musiker, ansatt i Mysja skolen.

 • Trond Arne Karsrud, musiker og bygdemenneske

 • Trond Villa, Sauherad kulturskole

 • Jorid Vale, forsanger i kommunen, Sauherad kulturskole og Evju Bygdetun

Kontaktperson: Jorid Vale, jorid.vale@sauherad.kommune.no, 932 09 355

 

 

Tekst: Jorid Vale og Signe Sannem Lund

Surnadal

 • Fylke: Møre og Romsdal

 • Antall innbyggere: 5969

 • Sangpersonligheter: Henning Sommerro (komponist og utøver/artist), Sigrid Vetleseter Bøe (operasolist), Bernt G. Bøe (mangeårig kantor, kordirigent, komponist), Elin Persson (kormester v/Operaen i Kristiansund)

 • Syngende kommune siden: 2015

 

Satser på unge sangstemmer

Surnadal satset på sang i skolen, og ble Årets kulturkommune i Møre og Romsdal. Nå vil de spre sangglede til alle innbyggerne sine.

 

Surnadal var i 2012 årets kulturkommune i Møre og Romsdal, mye på grunn skolenes arbeid med lokale sangprosjekter. Disse er nedfelt i kommunens planverk, og har blitt en sentral del av områdets langvarige og systematiske sangsatsning.

 

LANGVARIG SANGTRADISJON

Surnadal har flere gode prosjekter for barn og unge; mens 5.klassetrinnet ved Surnadal skole har utviklet «Give me 5»,  har 10. klassetrinnet også arbeidet hardt med «Storprosjektet». Resultatet er at alle elevene deltar i en store oppsetninger der sang og dans står sentralt.  I 2015 var det 14. året ”Storprosjektet" ble gjennomført med den egenproduserte forestillingen «Milleniumsbarna», og bygdefolket mener absolutt at satsningen også har resultert i russerevyer av veldig høy kvalitet. I tillegg til dette har Øye skule blitt en Syngende skole.

 

ET RIKT KORTILBUD

Den interkommunale kulturskolen for Indre Nordmøre er en viktig faktor for musikk og sangglede i Surnadal, og har ca. 500 elever. I 2014 ble det startet opp et nytt ungdomskor, Young Voices. Dette er en viktig tilvekst til et stort og aktivt kormiljø, der Tordenskjold Songlag, Songkoret Tormod, Todalskoret, Åsskard Kyrkjekor, VOX, Stangvik jentekor, Bøfjorden Mannskor og Åsskardkoret er eksempler på kortilbud for bredere lag av befolkningen. I tillegg til korvirksomheten i Surnadal har fjordkommunen organisert babysang i kirken. De eldste kan også nyte sangens gleder under faste allsanginnslag på kulturhuset hver fredag i regi av ”Eldre hjelper Eldre”.

 

bruker sangen til inkludering og samhandling

Sang i helse -og integreringsarbeid representerer et nytt satsningsfelt for kulturkommunen Surnadal. Også når det gjelder mottagelse og inkludering av tilflyttere, ser fjordkommunen at sang og kultur kan være et viktig verktøy - både på tvers av språk, kulturer og aldersgrupper. I tillegg ønsker de å hente frem igjen de lokale sangtradisjonene og kulturminnene, gjennom å blant annet ta vare på gamle, lokale sangleker, bånsuller og regler.

 

KNYTTER SAMMEN EKSISTERENDE SANGKREFTER

Det er kormesteren ved Operaen i Kristiansund, Elin Persson, som er leder av koordineringsgruppa i Surnadal. Kommunen samarbeider ellers med de kommunale skolene, voksenopplæringa, kirken, sangkorene i kommunen og frivillige organisasjoner om å være en Syngende kommune.

 

Eksempler på tiltak i Syngende Surnadal:

 • Sangprosjekter i skolene (i samarbeid med kulturskulen)

 • Internasjonalt kor, sangstund i forbindelse med voksenopplæringa

 • Sanggrupper med akkompagnement på ulike avdelinger på sykehjemmet.

 • Sangskatter/fellesrepertoar fra Surnadal

 • Planlagt oppstart av skolekor/barnekor høsten 2017

Koordineringsgruppa:

 • Elin Persson – kormester v/ Operaen i Kristiansund – leder av koordineringsgruppa

 • Britt May Hollås – sykepleier v/ Surnadal Sjukeheim

 • Ragnhild Dahl – lærer v /Øye skole og Surnadal Ungdomsskole

 • Elisabeth Gjørsvik – lærer v/ Kulturskolen på Indre Nordmøre

 • Else B. Andresen – frivillig, leder av Folkeakademiet lokalt, korsanger

 • Lilli Husby – einingsleier for kultur i Surnadal kommune

Kontaktperson: Elin Persson, elinpers@online.no, 911 12 416

 

Tekst: Elin Persson og Signe Sannem Lund

Søndre Land

 • Fylke: Oppland

 • Antall innbyggere: 5758

 • Sangpersonligheter: Bjørg Varpstuen, Håkon Solum, Mattis Myrland og Birgitte Rosenberg Sissel Kyrkjebø bor i Søndre Land.

 • Vært Syngende kommune siden: 2015

 

 

Bygger på lange sangtradisjoner

Vesle Søndre Land kommune har mange kor, og bred tradisjon for sang i mange sammenhenger. Det bruker de som springbrett inn i Syngende kommune-prosjektet.

 

Søndre Land hadde to tydelige delmål for sin deltagelse i Syngende kommune-prosjektet; innlandskommunen ville både se med «nye briller» på eksisterende sangprosjekter, og ikke minst bli flinkere til å prioritere sang der det var potensiale for dette. Prosjektet er allerede innfelt i kommunens handlingsplan, og ambisjonen er at det skal skape rom for nye, varige sangtradisjoner i bygda.

 

BYGGER OPP UNDER EKSISTERENDE TILBUD

Søndre Land har et rikt kulturliv og mange kor. Kommunen ønsker derfor å bygge opp under sangtilbudene som allerede eksisterer, så vel som å starte opp nye prosjekter. Både korbevegelsen, politikken, helsevesenet, ungdomsrådet og skolene vil slik sett bli sentrale samarbeidspartnere i arbeidet med å bygge opp en aktiv Syngende kommune.

 

 

SANG FOR STORE OG SMÅ

I dag har kommunen to mannskor, i tillegg til kirkekor, blandakor og barnegodspel. Søndre land tilbyr også sangaktiviteter for beboere i institusjon, på eldresenter og dagsenter, med mål om at dette skal gi bedre trivsel, helse og samholdsfølelse. Det synges ellers mye i skolene og barnehagene, med sangambassadører som et prosjekt i barneskolen. Barne- og ungdomsteateret har også skarp fokus på sang, og har med en sanglærer i tillegg til teaterinstruktøren. De aller minste kan delta på babysang, som i sin tur også skaper en aktiv og trivelig møteplass for både barn og nybakte mødre. Bygda har ellers mange dyktige sangere - både amatører og profesjonelle - som vil kunne fungere som ressurspersoner for prosjektet.

 

 

Eksempler på sangtiltak i Syngende Søndre Land:

 • «Operasjon Damekor» - Damene i mannskorbastione

 • Sang i integrering av flyktninger – Åpne korøvelser og gratis konsertbilletter.

 • Sangambassadører i skoleklassene

 • Videodokumentasjon av hele prosjektet

 • Jul i Søndre Land

Koordineringsgruppa:

 • Jens A Mørch – Sangentusiastisk lege med fokus på folkehelseperspektivet

 • Jan Tore Dreier – Korsanger og musikklærer på ungdomsskolen

 • Linda C – Trosopplærer i kirken og leder av babysang og barnegodspel

 • Lars Kristian Evensen – Sangleder for tirsdagskoret og hjelpeinstruktør i MODIG (Tilrettelagte sangtilbud)

 • Birgitte Rosenberg – Prosjektleder for Syngende Søndre Land.

Kontaktperson: Birgitte Rosenberg: birgitte.rosenberg@gmail.com, 909 97 930

 

 

 

Tekst: Birgitte Rosenberg og Signe Sannem Lund

Vinje

 • Fylke: Telemark

 • Antall innbyggere: 3727

 • Sangpersonligheter: Sondre Bratland, Ingebjørg Bratland, Odd Nordstoga, Aasmund Nordstoga, Ellen Nordstoga, Inger Lien, Marte Nordjordet, Hillborg Romtveit, Øyunn Romtveit

 • Syngende kommune siden: 2014

 

Vil videreføre lokale sangtradisjoner

Syngende Vinje kommune jobber aktivt for å forbedre og synliggjøre både sangtiltakene og sangskatten i kommunen.

 

Innlandskommunen Vinje har fostret mange populære sangpersonligheter i nasjonal skala, og folkemusikken kan sies å være en fellesnevner for flere av disse. Kommunen samarbeider nå med både kulturskolen, det lokale musikklivet, Folkeakademiet og kirken om å være en Syngende kommune. Det felles målet er å legge til rette for et levende sang-og musikkliv i området, der eksisterende tiltak danner fundament for satsningen. I tillegg vil kommunen blåse liv i områdets sang- og kulturskatt, så denne blir tilgjengelig for alle - også de yngre generasjonene. 

 

sangglede for alle

Kommunen ønsker å få både små og store til å synge mer. Dette har resultert i samarbeid med både barnehager, skoler og eldreinstitusjoner, der disse oppfordres til å ta et krafftak for sang. Et eksempel her er Syngende eldreinstitusjoner i Rauland og Åmot, der målet er å skape bedre trivsel, helse og samholdsfølelse for de eldste. I tillegg til dette har kirken jevnlige salmekvelder og konserter. Kommunen har også to lag som samles til allsang en gang i måneden. Vinje songlag har eksistert i over 50 år, men tar en pause i 2017.

 

viderefører kulturarven 

Vinje kommune har klare ambisjoner om å videreføre og tilgjengeliggjøre lokale sangtradisjoner for de yngre generasjonene. Skolene og barnehagene har et bevisst forhold til sangen, og oppfordres til å synge mer på hverdagsnivå, men også i aktiviserende forestillinger som skoleavslutninger og i andre høytider. Kulturskolen har stor sangaktivitet, og mange workshops hvor man lager egne sanger. I tillegg tilbyr høyskolen i Rauland sang- og musikkaktivitet i mange sjangre, og sikrer gjennom dette en mer profesjonell tilnærming til kulturlivet i kommunen. Kulturhuset i Åmot huser også en rekke konserter og andre arrangementer, og fungerer slik sett som et viktig kultursentrum i kommunen.

 

Eksempler på sangtiltak i Syngende Vinje:

 • Viseklubb med allsang på Rauland

 • Levande bok - allsang og dans for innvandrere. Arrangeres ca. hver 14.dag

 • Salmestafett i kirkene

 • Folkemusikkhelg - Samarbeid med kulturskulen og lokale folkemusikklag lagar ein til kurs for barn i kveding, dans, hardingfele, munnharpe og fløyte.

Koordineringsgruppa:

 • Anders Blystad, Rektor i kulturskulen

 • Aasmund Nordstoga, bonde og songar

 • Inger Lien, Lærar og kvedar

 • Elin Moberg, lærar og songar

 • Signe Marie Kittelsaa, kultursjef (og Folkeakademiet)

Kontaktperson: 

Signe Marie Kittelsaa, signe.m.kittelsaa@vinje.kommune.no, 958 97 895/ 35 06 23 50

 

Krafttak for sang i Vinje, Facebook

 

 

 

 

 

 

Tekst: Signe Marie Kittelsaa og Signe Sannem Lund

Ås

Synger for samhold!

Ås kommune bruker sangen som verktøy for å sikre bedre integrering, samhold og identitetsfølelse.

 

I Ås synges det masse, og kommunen ser sangen som kilde til både glede, samhold og felleskap - også på tvers av alle ulikheter. Nå vil Syngende Ås kommune gjøre sangen til en naturlig del av livet til innbyggerne i kommunen.

 

Solid kor- og sangtradisjon

Kortradisjonen i Ås er lang og variert, og utgjør en viktig del av sangmiljøet i området. Noen av hovedaktørene er Ås korforening, Ås ensemblet, Våises, Jakuzzi og Ås seniorkor. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås har også en rekke studentkor. I tillegg gir Kulturskolen i Ås, og den private kulturskolen Poprommet, et omfattende tilbud i sangundervisning, der Stemmeskolen ved Harriet Müller-Tyl er eksempler på andre, viktige sangtilbud for kommunens innbyggere. 

 

flerkulturell satsning på sang

Ås har satset sterkt på flerkulturelle sang-og musikkprosjekter de siste årene, og ønsker å løfte musikalske- og kulturelle ressurser fra ulike kulturer frem til den lokale scenen. Kulturskolen i Ås har som ledd i dette vært initiativtaker til Ås internasjonale kultursenter, som skal sikre bedre integrering av tilflyttere gjennom sang og musikk, på tvers av kulturell bakgrunn. Det kunstneriske konsert-prosjektet Fargespill er et omfattende prosjekt i deres regi; barn og ungdom fra ulike land, men bosatt i Ås, deler sine sangtradisjoner med mål om å lage en flott og fargerik konsert.

 

SANG på asylmottak

Sang- og musikk på Asylmottaket på Ås har også blitt en viktig del av integreringsarbeidet i kommunen, der Ås internasjonale kultursenter arrangerer både kor, syngende barselgrupper, sanggrupper for de minste, i tillegg til andre sangtiltak i samarbeid med NAV og VO. De har også koblet seg opp mot Ås kulturhus og Kulturskolen for å utvikle arrangementer som Internasjonal festdag, og Barnas verdensdag. 

 

Eksempler på sangtilak i Syngende Ås:

 • Barnekor Bjørnebekk asylmottak (for barn som ikke har fått plass i bhg)

 • Internasjonalt kor og Internasjonalt band Bjørnebekk asylmottak

 • Ledekor i kommunen

 • Allsang i Kirken

 • Syngende barselgrupper i samarbeide med helsestasjon for de som ikke snakker norsk

 • Allsang i kulturhuset

 • Åpen mikrofon

Koordineringsgruppa:

 • Myfanwy Moore-Evensen, Ås kulturhus, prosjektansvarlig

 • Alexander Krohg Plur , Kulturskolen i Ås

 • Ellen Sibe Kråkenes, Ås internasjonale kultursenter

 • Jostein Grolid, Kantor Ås kirke

 • Harriet Kjus Müller-Tyl, Profesjonell utøver, sangpedagog, kordirigent, frivillig kulturliv

Kontaktperson: Myfanwy Moore-Evensen, Myfanwy.Moore@as.kommune.no

 

Tekst: Myfanwy Moore-Evensen og Signe Sannem Lund